TR | EN
Başkan
Başkan

Atık Su Arıtma Tesisi


 • Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma

  Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tüm işletmelerin evsel ve endüstriyel nitelikli atıksularını arıtmakta olan tesisimiz 52500 m2 alan üzerinde kurulmuştur. Sanayimizin ileriki yıllardaki gelişmeleri göz önüne alınarak ikinci kademenin de plan ve projesi oluşturulmuştur.

  2008 yılında sözleşmesi imzalanan, 2009 yılı temmuz ayında temeli atılan atıksu arıtma tesisimizin inşaatı 2012 yılı haziran ayında tamamlanmış, bu tarihten itibaren mekanik ekipman testlerine başlanmıştır. 19.04.2013 tarihinde çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru sonucunda Atıksu Deşarjı İçin çevre İzin Belgesini alınmıştır.

  Proje ve Yapım Yüklenicisi  : Betaş Prefabrike A.Ş. ve Ekosistem L.T.D. Ş.T.İ. iş ortaklığı

  Sözleşme Tarihi                     : 17.07.2008

  Temel Atma Tarihi                 : 10.07.2009

  İşletmeye Alma Tarihi           : 01.01.2013

  Geçici Kabul Tarihi               : 01.01.2014

  Kesin Kabul Tarihi                : 01.01.2015

  İhale Bedeli                          : 18.500.000 TL: + KDV

  Tesis Dizaynı İle İlgili Karakteristik Veriler; Kapasite:

                    Aşama: 40.000 m3/gün

                    Aşama: 20.000 m3/gün

                    Toplam: 60.000 m3/gün


   Parametre Ortalama Debi Tesis Girişi (mg/L - kg/gün) Tesis çıkışı (mg/L - kg/gün) Verim (%)
   KOI  1.400 - 42.000 65 - 1950 95
   AKN 25.000 - 30.000 m3/gün 1.450 - 43.500 22 - 660 98
   TN  25 - 750 3 - 90 88
   TP  4 - 120 0,1 - 3 97


  Günlük ortalama 30.000 m3/gün karışık endüstriyel atıksuyun arıtıldığı atıksu arıtma tesisimizin faal olarak işletimi esnasında insan kusurlarını minimuma indirebilmek, elektrik ve kimyasal kullanım miktarı esnasında oluşabilecek kayıpları önlemek için mevcut sistemde full otomasyon olarak tabir edilen bir dizi işlemler serisi uygulanmaktadır.

  Bu sistemde tesis 6 MCC grubuna ayrılmış, saha üzerindeki tüm mekanik ve elektriksel ekipmanlardan gelen veriler bu gruplara iletilmekte, burada bilgiler işlendikten sonra idari binadaki scada sistemine aktarılmaktadır. Scada sisteminde tesisteki herhangi bir ekipmanın çalışıp çalışmadığı, hangi zaman aralıklarında çalıştığı, arıza meydana geldiğinde arızanın türü ve niteliği hakkında bilgiler online olarak gözükmektedir. Burada tesisin işletimi esnasında minimum personel bulunacak şekilde bir otomasyon yapılmıştır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık bazda veriler toplanıp rapor halinde kullanıcıya sunulmaktadır.

 • Teknik Özellikler


   Yüklenici Betaş A.Ş. – Ekosistem Ltd. Şti Ortak Girişimi 
   İşletmeye alma 01.01.2013
   Çevre İzni 19.04.2013
   Proses Fiziksel+Kimyasal+Biyolojjik ve çamur Susuzlaştırma
   Deşarj kriterleri SKKY Tablo 19
   KOI: 1750 mg/l
   BOI5: 630 mg/l
  AKM: 1000 mg/l
   Tasarım kriterleri Yağ-gres: 130 mg/l
   TKN: 30mg/l
   TP: 11 mg/l
   1.Kademe debisi 40.000 m3/gün
   2.Kademe debisi 20.000 m3/gün
   İlk yatırım maliyeti  18.500.000 TL. +KDV (O 1400 lük 2,5 km deşarj hattı ve 1 yıllık işletme giderleri dahil)


 • Fiziksel Arıtma

  Atıksu tesise Ø 1400 mm lik korige boruyla iletilmektedir.

  Giriş yapısı ve Kaba Izgara ünitesi

  Kaba Izgara ünitesinde 2 adet 30 mm aralıklı RakeMax / Huber Marka otomatik temizlemeli ve 1 adet manuel kaba ızgara mevcuttur.

  Kaba ızgara tutulan atıklar konveyör yardımıyla kaba ızgara atıkları presine gelerek bu preste kaba partiküller mevcut hacminin % 60 oranında sıkıştırılarak ızgara atıkları konteynırlara dökülmektedir.

  Kaba ızgaradan geçen atıksular terfi merkezine gelmektedir.  Giriş Pompa İstasyonu

  60.000 m3/gün kapasiteye göre dizayn edilen giriş terfi pompa merkezinde ultrasonik seviye sensörü ile kontrol edilen 4 adet 55 kWlık 232 l/sn debiye sahip frekans konvertörle çalışan dalgıç tip pompalar bulunmaktadır. Bu pompalar ham atıksuyu 12.4 mt terfi ettirerek ince ızgaraya iletmektedir.

  İnce Izgara Yapısı

  İnşaatı 60.000 m3/gün‘e göre yapılan ince ızgara ünitesinde, zaman ve ultrasonic seviye sensöründen gelen komutlara göre çalışan 3mm çubuk aralığına sahip 2 adet 3 mm aralıklı Rotamat / Huber marka otomatik temizlemeli ince ızgara mevcuttur.

  Ayrıca 1 adet de 30 mm çubuk aralığına sahip elle temizlemeli ızgara mevcuttur. İnce ızgaralarda tutulan katılar konveyör yardımıyla römorka dökülmektedir. İnce ızgaradan sonra atıksular havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitesine iletilmektedir.  Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu ünitesi

  Nihai debiye göre göre yapılan ve 0,3 g/cm3 den büyük partiküllerin (yağ-gress, köpük vs.) yüzdürülüp atıksudan ayrıldığı ünite 2 gözlü olarak inşa edilmiştir.

  Zaman ayarlı gezer köprü vasıtasıyla dipte çökelen kum tanecikleri kum çukuruna getirilip 2 adet kum pompası vasıtası ile Kum Ayırıcı ve Yıkayıcı ünitesine gelmektedir. Burada sulu kumdan katı kum ayrılarak kum konteynırın da biriktirilmektedir.


  Yağ haznesine dolan yağlar ise belirli aralıklarla çekilmektedir.

  Havalandırmalı kum & yağ tutucuya 2 adet 15 kW lık Blowerdan hava temin edilmekte ve boru tipi difüzörler yardımı ile havalandırma sağlanmaktadır.

  Kum taneleri ve yüzer maddelerden ayrılan atıksu parshall savağından geçmektedir.  Giriş Debi ölçüm Sistemi
  ( Parshall savağı )

  Nihai debiye göre yapılan Parshall savağının genişliği 1,22 m dir. Burada debi ultrasonik debimetre yardımıyla ölçülmekte veriler online olarak scadadan izlenmektedir. Buradan geçen atıksu dengeleme havuzuna iletilmektedir.  Dengeleme Havuzu

  60.000 m3/gün kapasiteye göre dizayn edilip inşası yapılan bu havuzda değişken debi ve kirlilik yüklerini belirli bir bekletme süresince ve karıştırıcılar sayesinde homojen hale getirilmektedir. 10.000 m3/gün kapasiteye sahip dengeleme havuzunda 2 adet 15 kW gücüne sahip 3 kanatlı karıştırıcı bulunmaktadır.

  Burada homojen hale gelen atıksular ultrasonik seviye sensörü ile kontrol edilen 2 adet 33.1 kW lık 232 l/sn debiye sahip frekans konvertörle çalışan dalgıç tip pompalar bulunmaktadır. Bu pompalar fiziksel olarak kirliliği giderilmiş atıksuyu kimyasal arıtma ünitelerine iletmektedir.

 • Kimyasal Arıtma

  Kimyasal arıtmadaki amaç; suda çözünmüş veya askıda bulunan maddelerin fiziksel halini değiştirip çökelmelerini sağlamaktır. Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH değerinde ki atık suya kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave edilerek , çökeltilir ve çamur halinde sudan ayrılır. Kimyasal arıtmanın uygulanması; nötralizasyon, koagülasyon ve flokülasyon olmak üzere 3 şekildedir.

  Nötralizasyon;

  Asidik ve bazik yapıdaki atık suların uygun pH değerinin ayarlanması amacı ile yapılan asit veya baz ilavesi şeklindeki uygulamadır.

  Hızlı Karıştırma ( Koagülasyon );

  Koagülant maddelerin uygun pH’da atık suya eklenmesi ile atık suyun içindeki kolloidal ve askıdaki katı maddelerle birleşerek flok oluşturmaya hazır hale geldiği bölümdür. Bu havuzlarda 1 er adet 2.75 kW gücüne sahip 3 bıçaklı 55 devir/dakika ya sahip jet tipi karıştırıcılar bulunmaktadır. 

  Yavaş Karıştırma ( Flokülasyon );

  Atık suyun uygun hızda karıştırılması sonucunda koagülasyon işlemi ile oluşturulmuş küçük taneciklerin, birbiriyle birleşmesi ve kolay çökebilecek flokların oluşturulması işlemidir. Bu havuzlarda  0.75 kW gücünde 10 devir/dakika hızında paletli karıştırıcılar bulunmaktadır.


  Ön Çökeltme Havuzu

  40.000 m3/gün kapasiteye göre 2 ayrı havuz olarak inşaatı yapılan Kimyasal çökeltme Havuzlarının çapları 27 mt.dir. 1,5 m3/m2/sa. yüzey yüküne göre dizayn edilen bu havuzlarda 2,1 m/dak. dönme hızına sahip 0,75 kW gücünde, 15 m uzunluğunda köpük ve çamur sıyırıcı bulunmaktadır.

  Bu havuzlarda hızlı karıştırma ve yavaş karıştırma havuzlarında oluşan floklar kendi ağırlığıyla çökeltilerek dipten mono pompalarla çamur ara depolama tanklarına iletilmektedir.

 • Biolojik Arıtma

  Anaerobik / Selektör Havuzu

  Kimyasal çökeltme Havuzlarından savaklanan atıksular cazibe ile selektör dağıtım yapısından geçip Selektör Havuzlarına gelmektedir.

  40.000 m3/gün kapasiteye göre 2 adet inşa edilen bu havuzlarda Son çökeltim Havuzlarının dibinde biriken Aktif çamurlar bu havuzlara geri devrettirilmekte ve ham atıksu ile aktif çamur ilk olarak bu havuzlarda karşılaşmaktadır.

  Anaerobik şartların baskın olduğu bu ortamda mikroorganizmalar hayatta kalmak için vücutlarındaki orto-fosfatın bir kısmını bırakmaktadır, aerobik ortama geçtiğinde bıraktıklarından daha fazlasını bünyelerine alarak fosfor giderimi yapmaktadırlar.

  Bu havuzun ikinci bir özelliği de ham atıksu/aktif çamurun kısa bekletme süresi sayesinde son çökeltim havuzlarında çökelme problemlerine neden olan flamentli mikroorganizmalarının oluşmasını önlemektir.

  Bu havuzlarda 1 er adet 4 kW gücünde, 2 bıçaklı 2 adet muz tipi karıştırıcı bulunmaktadır.  Havalandırma Havuzu

  Biyolojik arıtmadaki amaç; Atıksu içerisindeki organik maddeleri ( C, N ve P ) mikroorganizmalar yardımıyla karbondioksit, su ve yeni mikroorganizma hücrelerine dönüştürmektir. 

  Biyolojik Arıtma için mikroorganizmaların temel ihtiyaçları olan besin maddelerinin ve oksijenin sisteme verilmesi gereklidir. 

  Oksijen sisteme blowerlar tarafından hava verilmesi ile temin edilmektedir. Sisteme verilen hava aynı zamanda atık su ile mikroorganizma karışımının homojen olmasını sağlamaktadır

  40.000m3/gün e göre 2 ayrı havuz olarak inşaatı yapılan havuzlar oksidasyon hendeği şeklinde çalışmaktadır. Bu havuzlarda Anoksik-Oksik zone birbirini takip ederek mikroorganizmalar tarafından Karbon Azot ve Fosfor giderimi yapılmaktadır.

  Havalandırma havuzlarında MLSS ( biyokütle ) ve çO konsantrasyonu sabit tutulmaya çalışılmaktadır. Havalandırma havuzlarında oksijen kontrolü oksijenmetreler sayesinde frekans konvertör ile çalışan blowerlar tarafından otomatik olarak  gerçekleşmektedir.

  Sistemi diğer arıtma tesislerinden farklı kılan bir özellik ise herhangi bir difüzörün zarar görmesi durumunda sadece o difüzör kümesi uygun aparatlar yardımıyla havuz dışına alınıp bakımı yapılmaktadır. Havuzları tamamen boşaltmaya gerek kalmamaktadır.

  Havuzlarda su hareketini ve homojen karışımı sağlamak üzere 5 er adet 15 er kW lık çift kanatlı 63 devir/dakika hıza sahip karıştırıcılar bulunmaktadır.  Son çökeltim Havuzu

  40.000 m3/gün kapasiteye göre 2 ayrı havuz olarak inşaatı yapılan Son çökeltme Havuzlarının çapları 36 m dir. 0,78 m3/m2/sa yüzey yüküne göre dizayn edilen bu havuzlarda 2,4 m/dakika dönme hızına sahip 0,75 kW gücünde, 20 m uzunluğunda köpük ve çamur sıyırıcı bulunmaktadır. Bu havuzlarda Havalandırma havuzlarında oluşan aktif çamur flokları kendi ağırlığıyla çökeltilir ve çökelen aktif çamurun bir kısmı geri devrettirilerek selektör havuzlarına verilir fazla kısım ise aktif çamur pompaları yardımıyla çamur ara depolama tanklarına alınır. üstten savaklanan arıtılmış su çıkış debi ölçüm sistemine sonra yaklaşık 2,5 km lik deşarj hattıyla Vanvanlı Deresine deşarj edilmektedir.


  Aktif çamur Pompa İstasyonu (Geri Devir )

  Son çökeltim havuzlarının tabanına çökelen aktif çamurlar 2 adet 232 l/sn debi ve 21 kW güce sahip 2 adet dalgıç pompa vasıtasıyla Havalandırma havuzlarındaki MLSS konsantrasyonunu sabit tutabilmek için selektör havuzlarına geri devir yaptırılır. Fazla aktif çamur ise 7.2 kW lık 2 adet fazla çamur pompaları ile çamur ara depolama tanklarına iletilir.


  Çıkış Debi ölçüm Sistemi

  Son çökeltim havuzlarından savaklanan sular çıkış Parshall savağında debisi ölçüldükten sonra 2 det 232 l/sn lik kapasiteye sahip pompalar vasıtasıyla 2,5 km lik 1400 mm lik körüğe borularla Vanvanlı Deresine deşarj edilmektedir.

 • Çamur Susuzlaştırma Ünitesi

  Çamur Depolama Tankları
  Kimyasal ve Biyolojik çamur ayrı ayrı depolanmakta ve ayrı belt filtrelerde işlenmektedir.
  Bu ara depolamadaki amaç belt filtrelerin kesikli çalışmasını önlemek ve çamuru homojenleştirmek için yapılmaktadır. 
  çamur depolama tanklarında yeterli karışımı sağlayabilmek için 2 adet 2.2 kW lık 3 kanatlı dip karıştırıcılar bulunmaktadır.

   


  Belt Filtre Press
  Kimyasal çamur depolama tankından ve Biyolojik çamur depolama tanklarından 22 kW lık toplam 4 adet monopomp ile çekilen çamuru susuzlaştırmak için 4 adet 340 m3/h kapasiteli ön yoğunlaştırmalı 12 tamburlu Belt Filtre Presler kullanılmaktadır.
  Susuzlaştırma oranın artırılması için polieletrolit çözeltiler kullanılmaktadır. Presten çıkan çamur kekinin kuruluk oranı yaklaşık %35 civarındadır.
  Tesisten günlük yaklaşık 70 ton çamur çıkmaktadır.  Blower ünitesi;
  Blowerlar AAT kullanılan enerjinin büyük bir bölümünü kullanmaktadır.
  Blowerlar havalandırma havuzlarındaki oksijen metrelere bağlı olarak otomatik olarak devreye girip-çıkmaktadır.
  Tesiste 3 adet 250 kW blower bulunmaktadır.  Laboratuvar;
  Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarımızda Organize Sanayi Bölgelerinin tabi olduğu Tablo-19 daki tüm analizler düzenli olarak yapılmakta ve tesisin arıtma verimi sürekli kontrol edilmektedir.  Scada / Otomasyon;
  Scada sistemi sayesinde tesisteki tüm mekanik ekipmanların kontrolü sağlanmaktadır.

 • Personel Durumu


   S. No Unvan/Meslek Sayısı
   1 Tesis Müdürü / çevre Mühendisi 1
   2 İşletme Şefi / çevre Mühendisi 1
   3 Lab. Sorumlusu / Kimyager 1
   4 Elektrikçi / Elektrik Teknikeri 5
   5 Mekanikçi  / Makine Teknikeri 2
   6 Belt Operatörü 4
   7 Sekreter / Temizlik 1
    Toplam 15


 • Yardımcı Üniteler

  İdare binası, kimya binası ( koagülant, polielektrolit ve kireç hazırlama üniteleri ); mekanik bakım atölye binası, ayrıca tesisimizde 2 adet trafo binası, ve trafolarda toplam 5 adet 250 kW lık jeneratör mevcuttur.

 • Enerji Teşviki

  01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan « Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik » gereği Arıtma Tesisimiz için; enerji teşviki alınmaktadır.