TR | EN
Başkan
Başkan

Harita & İmar Müdürlüğü


Bölge Müdürlüğümüz,  Harita - İmar Müdürlüğü tarafından;

Bölgemiz imar planı ve imar planı tadilatlarının yapımı,
İmar planına esas parselasyon planı ve parselasyon planı değişikliklerinin yapımı (tevhit, ifraz, terk, idari tescil-sınırlandırma haritaları),
İmar uygulamalarına esas teşkil edecek olan etüd çalışmalarının yapımı,
Katılımcılarımız ile arsa altyapı ve imar anlaşmalarının yapımı,
Satışa çıkarılacak arsaların ihale, noter huzurunda kura çekilişi vb. yöntemlerle tahsis işlemlerinin yapımı,
OSB Mevzuatı gereği yükümlülüklerini yerine getirmiş olan katılımcılarımıza ilgili tapu müdürlüklerinde tahsisi yapılmış parsellerin satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Kamulaştırma haritalarının hazırlanması ve ilave imar planı genişlemesi işlemlerinin yapımı,
Bölgemiz sınırları içerisinde sayısal haritaların yapımı, güncelleştirilmesi ve kontrolü,
Katılımcılarımıza imar çapı, tahsis belgesi verilmesi,
Katılımcılarımıza 1/25000 ölçekli topografik haritaların verilmesi ,
Katılımcılarımıza GES tesisi yapımında kullanılmak üzere Yapı Kullanma İzin Belgesi almış oldukları alanlara ait koordinatlı Vaziyet Planı krokilerinin düzenlenmesi,
Cadde ve parsellere ait adres ve numarataj bilgilerinin belirlenmesi,
Katılımcılarımıza tahsis ve satışı yapılan parsellerin parsel ve inşaat sınırlarının aplikasyonu (yer gösterilmesi işlemi),
Katılımcılarımızın yapı ruhsatı başvurusunda ruhsat eki Yapı Aplikasyon Projelerinin kontrol ve onay işlemleri,
Katılımcılarımızın yapı ruhsatına istinaden inşaata başlamadan önce işyeri teslim evraklarının onaylanması, su basman kotlarının belirlenmesi,
Yapı kullanma izin belgesi almış olan katılımcılarımızın hazırlatmış oldukları Cins Değişikliği (Meskenin tapuya işletilmesi) dosyalarının kontrol, onay ve başvurularının yapılması,
Bölgemiz altyapı birimlerine altyapı projeleri için gerekli sayısal haritaların yapımı ve aplikasyon (yer gösterme) işlemlerinin yapımı,
Yönetim Kurulunun toplantı gündeminde bulunan Harita İmar Müdürlüğü ile ilgili konular hakkında bilgi, belge ve raporların hazırlanması,
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kayseri Valiliği, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kadastro ve Tapu Müdürlükleri, Büyükşehir, Melikgazi, Hacılar Belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile İmar, Harita, Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında gerekli bilgi ve belge alışverişi yapılarak süreçlerin takibi,


Hizmetleri verilmektedir.


Harita İmar Müdürü

Adı - Soyadı:  Eftal KILIÇ
Mesleği:          Harita Mühendisi
Telefon:          0 (352) 315 21 85
E-posta:          e.kilic@kayseriosb.org