TR | EN
Başkan
Başkan

Mali İşler Müdürlüğü


Kayseri OSB Mali İşler Müdürlüğü görevini yaparken, yetkisini 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Muhasebe Standartları Kanunu, Tek Düzen Hesap Planı Sistemi ve başkaca kanun ve yönetmeliklerden almaktadır. Bu sorumlulukla ve 4 adet bağlı birim 11 kişilik personelimizle aşağıdaki hizmetleri en iyi şekilde sunmaya çalışmaktadır.


Bağlı Birimler;

Muhasebe
Finansman
İnsan Kaynakları
Abonelik Hizmetleri


Verilen İş ve Hizmetler;

Para ve parayla ifade edilen mali nitelikteki değerler ile emanetlerin alınması, kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi, saklanması, ilgililere ibraz edilmesi, gönderilmesi, iade edilmesi gibi işlem süreçlerinin yürütülmesini yapmak,
Osb Özel Hukuk Tüzel kişiliği gelirleri içerisinde yer alan; Arsa ve Alt Yapı bedelleri, Elektrik ve Doğalgaz enerji bedelleri ile Su tüketim ve Arıtma bedelleri başta olmak üzere Cari Hesap borç tahakkuklarının oluşturulması, faturalarının gönderimi, tahsilat, hesap takip gibi iş konularını yerine getirilmesi sağlamak,
Kurum Altyapı, İnşaat, işletme vb. maliyet ve giderlere ilişkin alınan evrakların, yapılan harcamaların sistematik bir şekilde kayıtlara geçmesini, masraf listelerinin oluşturulması ve muhasebeleştirilmesini yapmak, 
Kurum Ödeme ve Tahsilat Planlarının belirlenmesini, bu husus da iş ve işlem süreçlerinin yönetilmesini, dönemler itibariyle aylık, üç aylık ve yıllık olarak Cari Hesap Mutabakatlarının yapılmasını, ödemelerin vadesinde tahsil edilmemesi durumunda verilen hizmet Elektrik, Gaz, Su kesim listelerinin oluşturulması, uyuşmazlık durumunda hukuki süreç takiplerinin yapılmasını sağlamak, 
Kuruma ait Varlık ve Kaynaklarının oluşumunu, değişim süreçlerini kontrol altında tutmak, bunların kullanma biçimlerini yönetmek, 
Finansal durumu analiz etmek ve raporlamak. Günlük Banka ve Kasa hareketlerini, takip etmek ve kayıtlara almak,
Aylık bildirimlerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak. (Kdv1, Kdv.2, Muhtasar Beyannameleri, SGK, İŞKUR Bildirimleri, BTrans, E-defter berat onayları),
Bilançolar, kâr ve zarar tabloları, gelir tahminleri, bütçeler ve nakit akışı tabloları dâhil olmak üzere, periyodik olarak talep edilen tüm mali raporları oluşturmak, mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yetkili mercilere ibrazını gerçekleştirmek,
Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgelerin ilgili mevzuat hükümleri gereği belirtilen sürelerde muhafaza edilmesini sağlamak, istenen evrakları gerektiğinde denetime hazır hale getirmek,
22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen Personelimizin işlemlerini takip etmek, Personel sicil kayıtlarını oluşturmak, Bordrolamaya ilişkin işe giriş-çıkış, izin, vizite vb. işleri yürütmek,
Kuruma iletilen Talepler doğrultusunda verilen hizmetlere ait (Elektrik, Doğalgaz ve Su temini) abonelik işlemlerinin başlatılması, tamamlanması, durdurulması, kontrolü gibi işlemleri yerine getirmektir.


Mali İşler Müdürü

Adı - Soyadı: Yasin ÖRÜCE
Mesleği: Mali Müşavir
Telefon: 0 (352) 321 11 00
E-posta: y.oruce@kayseriosb.org