TR | EN
Başkan
Başkan

KVKK Aydınlatma Metni


KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ( “KOSB” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz. “KOSB” işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Veri Sorumlusu:

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi No                      : 6450040366

İnternet Adresi           : https://www.kayseriosb.org

Telefon Numarası       : (0352) 315 11 00

Kep Adresi                  : kosb@hs02.kep.tr

Adres                          : Kayseri OSB 6. Cadde No:22 Melikgazi/KAYSERİ

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

İşleme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, KOSB tarafından;

 • Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında KOSB tarafından verilmekte olan her türlü hizmet faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ve ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı hizmet süreçlerinin yürütülmesi,
 • Üye sanayiciler arasında iletişimin ve haberleşmenin sağlanması,
 • Sanayici ile olan ilişkilerin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • İlgili Bakanlık tarafından yasal düzenlemeler gereği talep ve isteklerin cevaplanması,
 • Kosbce Sağlanan hizmetlere yönelik tanıtım yapılması,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Taraflar ile imzalanan sözleşmelerin ifası,
 • Planlama, istatistik ve memnuniyet çalışmalarının yürütülmesi,
 • Çalışanların, misafirlerin, üyelerin ve Kosb’nin güvenliğini sağlayabilmek ve giriş-çıkışları kontrol edebilmek,
 • Kosb’nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak,
 • Çalışanların performans düzeyinin ve çalışan memnuniyetinin arttırılması, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş güvenliğinin sağlanması,
 • Müşteri - Sanayici ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Kosb’nin ve Kosb ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Kosb bünyesindeki çalışanların sosyal ve ekonomik haklarının karşılanmasını sağlamak,
 • Kosbce düzenlenen veya Kosbde düzenlenen eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlamak,
 • Abonelik süreçleri ile şikâyet ve taleplerin değerlendirilmek ve çözüme kavuşturmak,
 • Müşteri- sanayici memnuniyetinin kontrolü ile reklam ve hizmet faaliyetinin sürdürülmesi,
 • Kosb tarafından düzenlenmesi gereken ticari defterleri, faturaları, ödeme araçları ve bordroları düzenleyebilmek,
 • Kosb’de kullanılmakta olan dış kaynak ihtiyaçlarının işleyebilmesi ile bakım, onarım, güncelleme gibi süreçlerin tamamlanabilmesi,
 • Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi ve alternatif pozisyonların değerlendirilmesi,
 • Kurumsal yazışmalarının yapılması, amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

KOSB tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve kanunda belirtilen diğer amaçlar doğrultusunda bölge müdürlüğümüzün iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına , çalışanları, bölge müdürlüğümüz görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, müdürlüğümüz faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı iş birliği yaptığı danışma, kuruluş, taraflar, destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlar dahil uluslararası ya da yurt içinde kurulu kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları ilgili bakanlıklar ile ilgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli olması durumunda banka ve açık rızanızın bulunduğu 3. Kişilere , KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz KOSB tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından; beyan, başvuru formları, internet sitesinden doldurulan formlar, özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları ile her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

KOSB kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak KOSB veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler

KOSB;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını,

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. KOSB elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla KOSB’YE başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca:

a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı sitemizde https://www.kayseriosb.org bulunan başvuru formunu talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Kayseri OSB 6. Cadde No:22 Melikgazi/KAYSERİ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kosb@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kosb’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.