İŞ YERLERİNDE YANGIN öNLEMLERİ

Duman Tahliye Kapağı

 Yangın güvenliğinin en önemli basamağı, yangının çıkmasına mani olması için gerekli önlemlerin alınmasıdır, Bu önlemler zinciri, bina ve binada bulunanlar için hayati önem taşımaktadır.

Gereken önlemlerin alınması ve uygulanmasının sonucu olarak yangın çıksa dahi uyarma ve ilk müdahale sistemleri ile yangının yatay yayılmasını ve diğer bölümlere geçmesi engelleyecek tedbirlerin alınmasıdır.

 Kapalı alanlarda meydana gelen yangınların en büyük tehlikesi parlayıcı ve patlayıcı gazların işletme içerisinde yukarıdan aşağıya doğru ( mantar ) şeklinde dolmasıdır.

Duman, sıcaklığın artmasına ve yangının yayılmasına yol açarak, maddi zarara da sebep olmaktadır. Yanan malzemenin cinsine bağlı olarak, geniş hacimlerde dahi, birkaç dakika içinde tehlike sınırlarına gelinebilmektedir. Bütün hacmin dumanla kaplanması halinde, görüş mesafesi söndürme ekiplerinin müdahalesini imkânsız kılacak kadar azalabilmektedir.

Yangınlarda ölüm nedeninin en çok nedeninin ortamda bulunan zehirli ve boğucu dumanların ve gazların oluşturduğu bilinmektedir. Bu sebepten ölümlerin %90 ‘ının önce dumandan olduğu görülmektedir.

 Duman yalıtımında yangının yatay ve dikey olarak diğer katlara geçişini engellemek için gerekli tedbirlerden bir diğeri de duman tahliye kapaklarıdır.

ALTINCI KISIM

Duman Kontrol Sistemleri

BİRİNCİ BöLüM

Genel Hükümler

 Tasarım ilkeleri

MADDE 85- (1) Binalarda duman kontrol sistemi olarak yapılan basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye tesisatının; binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak güvenli bir ortamı oluşturacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir.

(2) Kurulması gereken basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye tesisatının yerleştirilmesi ve kullanılacak teçhizatın cinsi ve miktarı, binanın kullanım sınıfına, tehlike sınıfına, binada bulunanların hareket kabiliyetine ve binada bulunan yangın önleme sistemlerinin özelliklerine göre belirlenir.

(3) Her türlü basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye tesisatının, ilgili yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi gerekir.

(4) Bu Yönetmelikte öngörülen her türlü sistemin, cihazın ve ekipmanın, montaj ve işletme süresince performans ve çalışma sürekliliği sağlanacak şekilde kabul testinin yapılması, periyodik kontrol, test ve bakıma tabi tutulması gerekir. Binalarda kurulacak basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye tesisatı da, binanın yangın sorumlusunun gözetiminde test ve bakıma tabi tutulur.

(5) Duman tahliyesinde kullanılacak fanların ve basınçlandırma fanlarının besleme kablolarının yangına en az 60 dakika dayanıklı olması ve jeneratörden beslenecek şekilde tesis edilmesi gerekir.

 Duman kontrolünün esasları

MADDE 86(1) Doğal duman tahliyesi yapılabilecek yerlerde duman çekiş bacaları, duman kesicileri ve duman bölmeleri kullanılır. Mekanik duman kontrol sistemleri olarak iklimlendirme sistemleri özel düzenlemeler yapılarak kullanılır veya ayrı mekanik havalandırma veya duman kontrol sistemleri kurulur.

 İklimlendirme ve havalandırma tesisatının duman kontrolünde kullanımı

MADDE 87- (1) Yangın hâlinde, mevcut iklimlendirme ve havalandırma tesisatı duman kontrol sistemi olarak da kullanılabilir.

(2) Mekanik duman kontrol sistemleri için tesis edilen havalandırma ve tahliye kanallarının çelik, alüminyum ve benzeri malzemeden yapılmış olması gerekir.

(8) Duman kontrol sistemi uzaktan el ile kumanda edilerek veya yangın algılama ve uyarı sistemi tarafından otomatik olarak devreye sokulabilir.


Paylaş: