30 Aralık 2013 tarihli ve 28530 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Büyük Endüstriyel Kazaların önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması hakkında Yönetmelik" gereği bildirimler, eski Seveso Bildirim Sisteminin yerini alan BEKRA Bildirim Sistemi üzerinden yapıldığı, 15 Ocak 2016 'da devreye giren yeni sisteme ilişkin duyuru, Bakanlığımız internet sayfası üzerinde http://www.csb.gov.tr/turkce/index.php?sayfa=haberdetay&Id=21635 linkinde ilan edilmiştir.

Kuruluşların Büyük Endüstriyel Kazaların önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında olup olmadığını ve seviyesini belirlemek için Yönetmelik Ek-1 Bölüm 2 Not 4'de verilen toplama kuralı uygulaması gerekmektedir. Toplama kuralına ilişkin detay açıklama ve örnek hesaplama yine Bakanlığımız internet sayfası üzerinde http://www.csb.gov.tr/turkce/index.php?sayfa=haberdetay&Id=42383 linkinde yayınlandığı, BEKRA Bildirim Sistemine bildirimde bulunulması için öncelikle, kuruluş işletmecisinin, kuruluş sınırları içerisinde adı geçen Yönetmeliğin Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2' sindeki sınır değerlere eşit veya üzerinde tehlikeli madde bulundurması  yada eşik değerlerin altıda olsa bile birden fazla tehlikeli madde bulundurdukları durumda, Yönetmeliğin Ek-1 Bölüm 2 Not 4'ünde tanımlanan toplama kuralını uygulayarak kategorilerini doğru bir şekilde belirlemeleri gerekmekte ve uygulanan toplama kuralı  sonucu alt seviyeli veya üst seviyeli olarak sınıflandırılan kuruluşların, BEKRA Bildirim Sistemine giriş yaparak, bulundurdukları tehlikeli maddeleri ve kategorilerini beyan etmeleri gerektiği, Kuruluşunda bulundurduğu tehlikeli madde cinsi yada miktarı nedeni ile toplama kuralı sonucu "Kapsam Dışı" olarak sınıflandırılan kuruluşların BEKRA Bildirim Sistemine giriş yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu kapsamda adı geçen yönetmeliğe ilişkin yapılan iş ve işlemlerde yukarıda açıklanan hususların göz önüne alınması önem arz ettiği, ayrıca işletmecinin yükümlülüğünde olan doğru beyan ve toplama kuralının işletilmesine ilişkin gerekli belgeler ve hesaplamalar, denetimler esnasında çevre denetim görevlileri tarafından talep edilmeli ve beyanların doğruluğu kontrol edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Sanayicilerimize Duyurulu


Shared: