Kimyasal arıtmadaki amaç; suda çözünmüş veya askıda bulunan maddelerin fiziksel halini değiştirip çökelmelerini sağlamaktır. Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH değerinde ki atık suya kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave edilerek , çökeltilir ve çamur halinde sudan ayrılır. Kimyasal arıtmanın uygulanması; nötralizasyon, koagülasyon ve flokülasyon olmak üzere 3 şekildedir.

Nötralizasyon;

Asidik ve bazik yapıdaki atık suların uygun pH değerinin ayarlanması amacı ile yapılan asit veya baz ilavesi şeklindeki uygulamadır.

Hızlı Karıştırma ( Koagülasyon );

Koagülant maddelerin uygun pH’da atık suya eklenmesi ile atık suyun içindeki kolloidal ve askıdaki katı maddelerle birleşerek flok oluşturmaya hazır hale geldiği bölümdür. Bu havuzlarda 1 er adet 2.75 kW gücüne sahip 3 bıçaklı 55 devir/dakika ya sahip jet tipi karıştırıcılar bulunmaktadır. 

Yavaş Karıştırma ( Flokülasyon );

Atık suyun uygun hızda karıştırılması sonucunda koagülasyon işlemi ile oluşturulmuş küçük taneciklerin, birbiriyle birleşmesi ve kolay çökebilecek flokların oluşturulması işlemidir. Bu havuzlarda  0.75 kW gücünde 10 devir/dakika hızında paletli karıştırıcılar bulunmaktadır.

ön çökeltme Havuzu

40.000 m3/gün kapasiteye göre 2 ayrı havuz olarak inşaatı yapılan Kimyasal çökeltme Havuzlarının çapları 27 mt.dir. 1,5 m3/m2/sa. yüzey yüküne göre dizayn edilen bu havuzlarda 2,1 m/dak. dönme hızına sahip 0,75 kW gücünde, 15 m uzunluğunda köpük ve çamur sıyırıcı bulunmaktadır.

Bu havuzlarda hızlı karıştırma ve yavaş karıştırma havuzlarında oluşan floklar kendi ağırlığıyla çökeltilerek dipten mono pompalarla çamur ara depolama tanklarına iletilmektedir.


Shared: