Saygıdeğer üyelerimiz / Sanayicilerimiz;

Bilindiği üzere, kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyet ve sonuçları konusunda bilgi kaynağı,   o işletmenin muhasebe kayıt ve belgeleri ile bunlardan yararlanarak hazırlanmış olan mali tablolardır. Mali tablolara dayanılarak karar alma durumunda bulunan ilgili ve yetkililerin karar almalarında en önemli etken, bu bilgilerin sağlıklı ve mukayese edilebilir nitelikte olmasıdır.

İstatistiklerin çıkarılmasında, yatırım planlarının yapılmasında, öz sermayenin kullanımının düzenlenmesinde, ekonomik faaliyetlerin devlet tarafından kontrol edilmesi ve yönetilmesinde; muhasebede tekdüzeliğin sağlanması büyük önem arz etmektedir.   Mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin denetlenmesinin gerekli olduğu hallerde tek düzen hesap planı uygulamasının, denetimin iş yükünü kolaylaştıracağı açık bir gerçektir.

Bilanço usulünde defter tutanlar gibi OSB'lerde de, ilgili mevzuat hükümleriyle aykırılığın mali rapor ve beyannamelerin düzenlenmesi sırasında giderilmesi işletmelerin sorumluluğundadır.

 Bu sorumluluk kapsamında, tüm OSB'lerde olduğu gibi Kayseri OSB'de de;

“ Muhasebenin Temel Kavramlarına, Muhasebe Politikalarının Açıklanmasına ve Mali Tablolar İlkelerine, Muhasebe Usul ve Esaslarına, Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulmasına, Tekdüzen Hesap çerçevesi, Hesap Planı Açıklamaları “ na uymakla yükümlü olmasına rağmen;

. Bu zorunluluğa yönetimiz öncesi gereği gibi, titizlikle ve hassasiyetle uyulmadığı konunun uzmanları tarafından “ Bağımsız Denetçi Raporu “ ile de bizzat tespit edilmiştir.

Bu itibarla Kayseri OSB'nin defterlerinin;

üçüncü kişi uzmanların, makul süre içinde defterle üzerinde yapacağı incelemede, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulması esas olduğu, bu esasın gereği olarak ta, defterlerin muhasebe usul ve esaslar ile muhasebe standartlarına uygun tutulmasının gerekli olduğu, diğer bir ifadeyle, faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesinin defterlerinde izlenebilir olması, ticari işlemleriyle iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koyma zorunluluğu olduğundan hareketle;

 “ Kurumun hesap ve işlemleri içerisinde yer alan geçmiş yıllara ilişkin aktif düzenleyici hesaplar birbirleri ile mahsuplaştırılarak yekne saklılık kazandırılmış ve hesaplar arasında  revizyon yapılarak fiili duruma getirilmiş dönem sonu itibari ile yapılan envanter ve sayımlar neticesinde kurumun duran varlıkları tek tek irdelenerek hali hazırdaki durumdaki fiili duruma getirilmesi için önceki dönemlerde yapılan işlemler “  detaylı bir şekilde irdelenmiştir.

Ayrıca;

Kurumun geçmiş yıllar hesap ve işlemleri Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereği  ( 01.01.2010-30.04.2015 dönemleri ) Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik  firması yetkilileri tarafından “ Bağımsız Denetime Tabi ”tutulmuş  ve ilgili kurum tarafından 11.12.2015 tarihli bağımsız denetim raporu neticesinde de;

“ Kurumun TTK hükümlerine ve 4562 sayılı  OSB yasasına uygun şekilde muhasebe sisteminin tutulması gerektiği “

Tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda, kurumumuzun 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap ve işlemleri “ Yeminli Mali Müşavir ” tarafından tek tek irdelenerek kayıtlara fiili durumun denk hale getirilmesi çalışması yapılmıştır.

Dolayısıyla; Mali tabloların 2015 hesap dönemi sonu itibari ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve usul esaslarına muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uyumlu hale getirilmiştir.

Neticede;

Kayseri OSB’nin yeni yönetimi olarak kuruluşundan itibaren ilk kez, 31.12.2015 tarihi itibariyle tek düzen hesap planı dâhilinde bilanço ve gelir tablosu uygulamasına Kayseri OSB geçmiş bulunmaktadır.

Durum,  çok değerli üyelerimizin / sanayicilerimizin bilgi ve takdirlerine arz edilmiştir.

Bol ve bereketli kazançlar dileği ile saygılarımızı sunarız.

Tahir NURSAçAN

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı


سهم: